آدم هارا که بخواهی آرام کنی باید توی جاده ای که دارند راه می روند قدم بزنی .
باید درکشان کنی، باید بفهمیشان و این فهمیدن را باید بفهمانی!
مهم نیست علت ناراحتیشان برای تو مضحک ترین است . 
مهم این است که برای آن ها آنقدر بزرگ و زهر دار بوده که نا آرام شوند.