میگفت آخر الزمان که شد مردم یا خودشون میفهمن یا خدا بهشون میفهمونه که "امام زمان ندارید"!

یا می فهمیم

یا میفهمونه :)