دیشب توییت زدم "تاریخ تکرار می شود"

و فکر کردم الان کجای تاریخیم ؟
اونجا که علی تنها و ساکت بود؟
اونجا که کوفیا توی سر خودشون می زدن که آقا پشیمونیم !
ولی اون کوفی با کوفی الان نیت قلبیش یکی بود؟
الان جایی ایستادیم که هممون پشیمونیم   ...