صدای بلند بغضی که شکست پرتم کرد توی دنیای آدمای اطرافم. آدمایی که امروز ساعت ها بینشون چرخ خوردم. حرفاشونو شنیدم، بغضاشونو دیدم. ولی هیچ کدوم به اندازه ی آدمی که رو به روم، سرش رو تکیه داد به شونه ی همسرش و بغضش بلند و سنگین شکست نگاهم‌و، حواسم‌و به خودش جذب نکرد. آدمی که با گریه دم گوش شوهرش می گفت "بگو" "توام بهش بگو" . . . بگو! .. توام بهش بگو! .. شما هم بهش بگید ... حتی یه جمله،حتی دوتا کلمه که " آقا؟! می‌طلبی؟ " همین که صداش کنی، صدات می‌کنه :)*
پ.واو*: دیشب به سختی تونستم وارد اکانت اینستاگرام بشم لذا تصمیم بر آن شد که پست های وی را اینجا هم به اشتراک بگذارم.
پ.واو=پاورقی^_^