پدربزرگم از اون انقلابی های دو آتیشه نیست . گاهی حتی فکر میکنم انقلابی به روایت الانی که اصلا نیست . 

شنیدم بعضی وقتا از "شاه" بگه، بعضی وقتا از "آقای خمینی" و بعضی وقتا از "آقای خامنه ای" . 

جبهه رفته اما گاهی می گه جوون ها رو برای بالا رفتن خودشون پر پر میکنن . 

پدربزرگم کار نداره کلاس چندمم، ترم چندمم، کجای ِ سکویِ درس ایستادم . 

فقط می پرسه" درسا رو چه میکنی بابا؟ " و فقط می خواد بدونِ لب پرتگاه نیستم. 

پدر بزرگم کاری نداره کلاسِ چندمم، ترم چندمم، کجای ِ سکویِ درس ایستادم . 

فقط می پرسه "اصول دینتو بلدی بابا؟ فروع دینتو بلدی بابا؟ " 

پدر بزرگم کاری نداره سیاست به کجای این دنیاست . 

فقط می گه "راهتو گم کردی بهشون توسل کن "

 از همین امامزاده ی کنار خونمون تا ماهِ منیر مکه 

پدر بزرگم برای من یعنی انقلاب . 

پدر بزرگم برای من یعنی نسل انقلاب . 

پدر بزرگم برای من یعنی نسلِ جمهوریِ اسلامی ...