شبیه فرمانده ای که بارها حمله کرد و بارها شکست خورد و بارها از اول تصمیم به حمله گرفت . 

درست توی اوج حمله 

وقتی که اصلا انتظارش رو نداشت، دشمن تسلیم شد!