اگر بگویم دختری هجده ساله خالق من است باورتان می شود؟