رَشتاک

روزی درخت تنومندی خواهی شد ...

رَشتاک

روزی درخت تنومندی خواهی شد ...

رَشتاک

رشتاک به معنای گیاهی ست که از تنه ی درخت خشکیده جوانه می زند :)

قرار بود عاشق باشم . 
شرط اولش اما از قدر من کمی بیشتر بود :)