رَشتاک

رَشتاک

یا مقلب القلوب،
حَوِل حالَنا . . .

قرار بود عاشق باشم . 
شرط اولش اما از قدر من کمی بیشتر بود :)